imigrare1  Dacă sunteti cetătean al unui stat din afara Uniunii Europene si a Spatiului Economic European si doriti sa ramaneti pe teritoriul Romaniei pentru o perioada mai mare de timp pentru alte scopuri decât scopuri comerciale, profesionale, de muncă, studii, reîntregirea familiei, activități de cercetare științifice sau religioase, sau nu îndepliniți condițiile cerute de legislație pentru aceste scopuri, trebuie sa cunoașteți ce alte scopuri sunt considerate admisibile de lege.

     Viza de lungă şedere pentru alte scopuri se acordă, la cerere, de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din ţara în care aceştia îşi au reşedinţa sau domiciliul, următoarelor categorii de străini:

  1. Celor desemnaţi ca administratori ai unei societăţi comerciale, dacă fac dovada că îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:      (i) au calitatea de administrator;

(ii) la data solicitării nu sunt asociaţi sau acţionari la societatea comercială în cauză sau la altă persoană juridică română şi nu au avut aceste calităţi în ultimii 2 ani;

(iii) la societatea comercială în cauză nu mai există un alt străin care a obţinut un drept de şedere în acest scop;

(iv) societatea comercială în cauză a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel puţin 50.000 euro.

2) Celor care solicită intrarea pe teritoriul României în scopul formării profesionale neremunerate în cadrul unui furnizor de pregătire profesională acreditat ori în cadrul unei întreprinderi din sectorul public sau privat autorizate în condiţiile legii să desfăşoare astfel de activităţi, dacă fac dovada că îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

(i) au încheiat un contract de formare pentru participarea neremunerată la o formă de pregătire în cadrul unui furnizor de pregătire profesională acreditat ori în cadrul unei întreprinderi din sectorul public sau privat autorizate în condiţiile legii să desfăşoare astfel de activităţi;

(ii) dispun de mijloace de întreţinere în cuantum de cel puţin salariul mediu brut pe economie lunar pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;

(iii) au încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea pe teritoriul României în acest scop, dacă străinul este minor.

3) Celor care desfăşoară activităţi în cadrul unor programe de voluntariat, dacă fac dovada că îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

(i) au încheiat un contract de voluntariat cu o persoană juridică de drept public sau de drept privat fără scop lucrativ, denumită în continuare organizaţie-gazdă, în cuprinsul căruia se face menţiune cu privire la activitatea pe care urmează să o desfăşoare, condiţiile în care sunt supravegheaţi în îndeplinirea sarcinilor, precum şi la orele de lucru; (ii) organizaţia-gazdă asigură cazarea, mijloacele de întreţinere şi asigurarea medicală pentru întreaga perioadă de valabilitate a vizei, precum şi eventualele costuri privind îndepărtarea;

(iii) au vârsta de peste 14 ani inclusiv;

(iv) au încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea pe teritoriul României în acest scop, dacă străinul este minor.

4) Celor care urmează tratament medical de lungă durată, în cadrul instituţiilor medicale publice sau private, dacă prezintă scrisoare de acceptare din partea instituţiilor respective, în care să fie precizate diagnosticul şi durata tratamentului. Această viză poate fi acordată şi pentru un eventual însoţitor, care asistă străinul aflat în imposibilitatea de a se îngriji singur, dacă acest lucru este menţionat expres în scrisoarea de acceptare.

5) Celor care desfăşoară alte activităţi ce nu contravin legilor române, dacă îşi justifică prezenţa pe teritoriul României.

Pentru obtinerea vizei de lunga sedere pentru alte scopuri trebuie sa depuneti urmatoarele documente:

-documente din care sa rezulte una dintre calitatile mentionate mai sus;

-dovada asigurarii medicale pe perioada de valabilitate a vizei;

-dovada asigurarii conditiilor de cazare;

-certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de origine.

Taxa de viza este de 120 Euro si se achita in statul in care faceti solicitarea.

Ca si procedura interna, viza de lunga sedere primeste aprobarea Centrului National de Vize numai dupa obtinerea avizului Inspectoratului General  pentru Imigrari. IGI emite acest aviz in 30 de zile de la primirea solicitarii, cu posibilitatea prelungirii termenului cu 15 zile.

Viza de lunga sedere se acorda pentru o perioada de 90 de zile, cu una sau mai multe calatorii.

Dupa intrarea in Romania trebuie sa obtineti un permis de sedere de la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari din judetul in care locuiti. Pentru obtinerea permisului de sedere veti depune personal o serie de documente (vi se va prelua si imaginea), cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea dreptului de sedere acordat de viza.