Buna desfășurare a procesului penal constituie o garanție pentru respectarea principiului fundamental al caracterului echitabil și al termenului rezonabil în procesul penal. În caz de nerespectare a cerințelor legale impuse de normele procesuale, conduita subiectelor de drept angrenate în îndeplinirea actului de justiție va fi sancționată în baza dispozițiilor legale referitoare la abaterile judiciare – art. 283 și art. 284 din Legea nr. 135/2010 privind Noul Cod de Procedură Penală [M. Of. 486/ 2010].
Astfel, se sancționează cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei abateri precum: neîndeplinirea în mod nejustificat sau îndeplinirea greșită ori cu întârziere a lucrărilor de citare sau de comunicare a actelor procedurale, dacă prin aceasta s-au cauzat întârzieri în desfasurarea procesului. De asemenea, sunt în acest mod sancționate neîndeplinirea ori îndeplinirea greșită a îndatoririlor de înmânare a citațiilor sau a celorlalte acte procedurale, precum și neexecutarea mandatelor de aducere.
Se sancționează cu amendă de la 250 lei la 5.000 lei lipsa nejustificată a martorului, precum și a persoanei vătămate, părții civile sau părții responsabile civilmente, chemate să dea declarații, sau părăsirea, fără permisiune ori fără un motiv întemeiat, a locului unde urmează a fi audiate.
Este prevăzută o amendă judiciară de la 500 lei la 5.000 lei pentru lipsa nejustificată a avocatului ales sau desemnat din oficiu, fără a asigura substituirea, în condițiile legii, sau refuzul nejustificat al acestuia de a asigura apărarea, în condițiile în care s-a asigurat exercitarea deplină a tuturor drepturilor procesuale.
Această formă de răspundere este prevăzută și pentru abateri precum: împiedicarea în orice mod a exercitării, în legătură cu procesul, a atribuțiilor care revin organelor judiciare, lipsa nejustificată a expertului sau interpretului legal citat, nerespectarea de către suspect sau inculpat a obligației de a încunoștința în scris, în termen de cel mult 3 zile, organele judiciare despre orice schimbare a locuinței pe parcursul procesului penal, neîndeplinirea de către martor a obligației de a încunoștința organele judiciare, în termen de cel mult 5 zile, despre schimbarea locuinței pe parcursul procesului penal, abuzul de drept constând în exercitarea cu rea-credință a drepturilor procesuale și procedurale de către părți, reprezentanții legali ai acestora ori consilierii juridici.
Amenzile judiciare aplicate constituie venituri la bugetul de stat, cuprinzându-se distinct în bugetul Ministerului Public sau al Ministerului Administrației și Internelor ori al Ministerului Justiției. Aplicarea amenzii judiciare nu înlătură răspunderea penală dacă fapta constituie infracțiune.
Aplicarea amenzii este în competența procurorului, prin ordonanță, ori a judecătorului de drepturi și libertăți, a judecătorului de cameră preliminară, a instanței prin încheiere.
Persoana amendată poate cere anularea ori reducerea amenzii în termen de 10 zile de la comunicarea ordonanței ori a încheierii de amendare. Dacă se reține ca întemeiată neîndeplinirea obligației se va dispune anularea sau reducerea amenzii.