Angajarea in munca a strainilor se realizeaza conform art. 2 lit c (pentru straini si apatrizi) si lit. d (pentru refugiati) din Codul Muncii, Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.194/2002 privind regimul strainilor in Romania si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei. 
    Strainii sunt persoanele care nu au cetatenia romana, cetatenia unui alt stat membru al U.E ori al Spatiului Economic European ori cetatenia Confederatiei Elvetiene, codul muncii aplicandu-se deci si apatrizilor si refugiatilor. 
    Cetatenilor din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, inclusive Elvetia, trebuie sa li se acorde in Romania, in temeiul dreptului U.E, tratamentul national. 
    Strainii pot fi angajati de persoane juridice sau fizice, romane sau straine, in conditiile stabilite de legislatia romana a muncii. Cocomitent, se respecta acordurile incheiate de Romania cu diverse state- altele decat statele member ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European ori Confederatia Elvetiana- referitoare la piata fortei de munca.  Cu toate acestea, strainii nu pot ocupa functii si demnitati publice civile sau militare. 
    Conform art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.56/2007, anual, prin hotarare a Guvernului se stabileste numarul autorizatiilor de munca (documentul dat de Oficiul Roman pentru Imigrari care da dreptul titularului sa fie incadrat in munca sau detasat in Romania la un singur angajator pe o singura functie). Prin urmare, tinand cont de politica sa in domeniul imigratiei, Guvernul stabileste anual- in functie de situatia de pe piata muncii si de alte criterii- numarul strainilor care se pot angaja in munca in Romania. 
    Strainii, conform art. 3 alin 1 din O.U.G nr. 56/2007, pot fi incadrati in munca pe teritoriul Romaniei, daca sunt intrunite cumultativ urmatoarele conditii:
-Locurile de munca vacante nu pot fi ocupate de cetateni romani, cetateni ai altor state member ale U.E, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European, ai Confederatiei Elvetiene, precum si de rezidentii permanenti pe teritoriul Romaniei
-Indeplinesc conditiile special de pregatire profesionala, experienta in activitate si de autorizare, solicitate de angajator potrivit legislatiei in vigoare
-Fac dovada faptului ca sunt apti de munca din punct de vedere medical sa desfasoare activitatea respectiva
-Nu au antecedente penale care sa fie incompativile cu activitatea pe care o desfasoara sau urmeaza sa o desfasoare pe teritoriul Romaniei
-Se incadreaza in contingentul anual aprobat prin hotarare a Guvernului
-Angajatorii au achitate obligatiile catre bugetul de stat pe ultimul trimestru
-Angajatorii desfasoara efectiv activitatea pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca
-Angajatorii sa nu fi fost sanctionati anterior pentru munca nedeclarata sau angajarea ilegala
Sunt exceptati de la obligativitatea obtinerii autorizatiei de munca strainii care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
-sunt titular ai dreptului de sedere pe termen lung pe teritoriul Romaniei
-accesul lor pe piata muncii din Romania este reglementata prin acorduri, conventioi sau intelegeri bilateral incheiate de statul roman cu alte state
-au dobandit o forma de protective legala in Romania
-desfasoara activitati didactice, stiintifice sau alte categorii de activitati specifice cu caracter tempora in institutii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din Romania, in baza unor acorduri bilaterale sau ca titular al unui drept de sedere pentru desfasurarea activitatii de cercetare stiintifica si personalul cu calificare specviala, precum si strainii care desfasoara activitati artistice in institutii de cultura
-urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administratiei publice central sau locale ori de autoritati administrative autonome
-sunt numiti sefi de filial sau de reprezentanta pe teritoriul Romaniei  al unei companii care are sediul in strainatate
-sunt membrii de familie ai cetatenilor romani
-sunt angajati ai persoanelor juridice cu sediul in unul dintre statele member ale U.E sau ale Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana, detasati in Romania, cu conditia prezentarii permisului de sedere din acel stat. 
Autorizatia de munca se elibereaza, la cererea angajatorului, de catre Oficliul Roman pentru Imigrari, autorizatie ce este necesara pentru obtinerea vizei de lunga durata pentru angajarea in munca sau, dupa caz, a permisului de sedre in scop de munca. 
Autorizaţia de muncã se va elibera şi strãinilor care:
 a) provin din state cu care România are încheiate acorduri, convenţii sau înţelegeri de desfiinţare a vizelor pentru trecerea frontierei în acest scop sau pentru care România a renunţat unilateral la obligativitatea vizelor;
 b) beneficiazã de drept de şedere temporarã pentru reîntregirea familiei, acordat în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul strãinilor în România; 
c) beneficiazã de drept de şedere temporarã în scop de studii şi solicitã încadrarea în muncã în baza unui contract individual de muncã cu timp parţial, cu program de maximum 4 ore pe zi; 
d) sunt detaşaţi pe teritoriul României.
Nu se acorda autorizatia de munca strainilor care in ultimii 2 ani au avut drept de sedere pentru desfasurarea de activitati comerciale si nu au respectat planul de afaceri. 
Tipurile de autorizaţii de muncã ce pot fi acordate strãinilor sunt urmãtoarele: 
a) autorizaţia de muncã pentru lucrãtorii permanenţi dã dreptul titularului sã fie încadrat în muncã pe baza contractului individual de muncã încheiat pe duratã nedeterminatã sau determinatã, la o singurã persoanã fizicã sau juridicã din România ori la o reprezentanţã, sucursalã sau filialã din România a unei persoane juridice cu sediul în strãinãtate;
 b) autorizaţia de muncã pentru lucrãtorii detaşaţi – dã dreptul titularului sã presteze muncã, pentru o perioadã de maximum un an la un interval de minimum 5 ani, în baza deciziei de detaşare de la un angajator persoanã juridicã strãinã la un angajator persoanã juridicã din România ori la o reprezentanţã, sucursalã sau filialã din România a unei persoane juridice cu sediul în strãinãtate. În temeiul prevederilor acordurilor, convenţiilor sau înţelegerilor internaţionale la care România este parte, perioada pentru care lucrãtorul detaşat desfãşoarã activitatea pe teritoriul României poate fi prelungitã în condiţiile şi situaţiile prevãzute în mod expres de acestea; 
c) autorizaţia de muncã pentru lucrãtorii sezonieri – dã dreptul titularului sã fie încadrat în muncã pe teritoriul României pentru o perioadã de cel mult 6 luni într-un interval de 12 luni, neputând fi prelungit în vederea ocupãrii unui loc de muncã de altã naturã; 
d) autorizaţia de muncã pentru lucrãtorii stagiari – dã dreptul titularului sã fie încadrat în muncã pe teritoriul României pentru efectuarea unui stagiu în vederea obţinerii unei calificãri profesionale;     
e) autorizaţia de muncã pentru sportivi – dã dreptul sportivilor profesionişti sã fie încadraţi în muncã la un singur angajator român, al cãrui obiect principal de activitate îl constituie desfãşurarea de activitãţi sportive, pe o perioadã de cel mult 12 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi intervale de pânã la 12 luni;
 f) autorizaţia de muncã nominalã – dã dreptul titularului sã presteze activitãţi sezoniere, dacã acesta a desfãşurat anterior activitãţi în baza unei autorizaţii de muncã pentru lucrãtorii sezonieri, la acelaşi angajator de pe teritoriul României, şi care a respectat obligaţia de a pãrãsi teritoriul României la expirarea duratei contractului individual de muncã anterior, potrivit condiţiilor impuse prin lege; 
g) autorizaţia de muncã pentru lucrãtorii transfrontalieri – dã dreptul titularului sã fie încadrat în muncã pe baza contractului individual de muncã pe o perioadã de cel mult 12 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi intervale de pânã la 12 luni, la o singurã persoanã fizicã sau juridicã din România ori la o reprezentanţã, sucursalã sau filialã din România a unei persoane juridice cu sediul in strainatate 
Documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de munca se depun de cayte angajatori la Oficiul Roman pentru Imigrari care este obligat sa se pronunte in termen de 30 de zile. Autorizatia este valabila pe toate perioada contractului de munca.