1. prejudiciuRelevanţa înscrisurilor depuse de către reclamant direct în cadrul cererii de reexaminare promovate împotriva încheierii de anulare a cererii, în condiţiile art. 200 alin. (3) NCPC.

      Potrivit art. 200 alin. (6) NCPC, cererea de reexaminare se soluţionează (…) de către un alt complet al instanţei respective, desemnat prin repartizare aleatorie, care va putea reveni asupra măsurii anulării dacă aceasta a fost dispusă eronat sau dacă neregularităţile au fost înlăturate în termenul acordat potrivit alin. (2) NCPC.

     Prin urmare, motivele pentru care cererea de reexaminare poate fi admisă sunt expres şi limitativ prevăzute de lege. Apreciem în acest context că pot fi administrate înscrisuri în cadrul soluţionării cererii de reexaminare exclusiv în dovedirea motivelor acestei căi de atac, iar nu şi pentru acoperirea neregularităţilor neîndeplinite în termenul legal de 10 zile acordat de către completul învestit cu soluţionarea cererii. Spre exemplu, depunerea la dosar a înscrisurilor certificate în etapa soluţionării cererii de reexaminare, în condiţiile în care în cadrul termenului de 10 zile acordat pentru remedierea acestei carenţe, obligaţia nu a fost îndeplinită, nu este de natură să conducă la admiterea căii de atac. Dimpotrivă, un înscris din care rezultă că cele solicitate de primul complet, care a dispus anularea cererii, au fost expediate în termen instanţei, poate fi administrat în cadrul cererii de reexaminare, constituind un mijloc de probă în dovedirea motivului acestei căi de atac vizând faptul că neregularităţile au fost înlăturate în termenul de 10 zile acordat.

2) Motivarea în drept – cerinţă supusă verificării şi regularizării în procedura prevăzută de art. 200 NCPC

    Potrivit art. 200 alin. (1) NCPC, completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifică, de îndată, dacă cererea de chemare în judecată (…) îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 194-197. Alineatul (3) al art. 200 NCPC specifică faptul că, dacă obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt îndeplinite în termenul prevăzut la alin. (2) (…) se dispune anularea cererii. În conformitate cu art. 194 lit. d) NCPC, cererea de chemare în judecată va cuprinde (…) arătarea motivelor de drept pe care se întemeiază cererea. În consecinţă, în ipoteza în care reclamantul nu indică motivarea în drept a pretenţiilor sale, în cadrul termenului de 10 zile acordat, cererea de chemare în judecată se va anula, chestiunea controversată privind însă noţiunea de “motivare în drept”. Motivele de drept sunt cele care conferă formă juridică motivelor de fapt, explicând, din punctul de vedere al dreptului substanţial şi procesual, obiectul acţiunii. Nu este necesar însă ca reclamantul să indice textele legale pe care şi-a întemeiat pretenţia, judecătorul fiind în măsură să le determine din lecturarea obiectului cererii şi a motivelor acesteia, motiv pentru care lipsa acestora nu va determina anularea cererii. Nici greşita indicare de către reclamant a textelor legale nu este de natură să ţină instanţa, aceasta având posibilitatea să stabilească corecta încadrare a actelor şi faptelor, cu respectarea principiului disponibilităţii părţilor în procesul civil, motiv pentru care o atare eronată indicare nu va conduce la anularea cererii. Apreciem că cererea de chemare în judecată va fi însă anulată în procedura art. 200 NCPC, în măsura în care judecătorul este împiedicat efectiv să procedeze la calificarea şi soluţionarea cererii, motivele de drept nefiind clar precizate ori fiind contradictorii (spre exemplu, reclamantul indică ca temei de drept atât dispoziţiile Legii nr. 10/2001, cât şi cele ale dreptului comun).

3) Incidenţa sancţiunii anulării cererii de chemare în judecată, potrivit art. 200 alin. (3) NCPC, în ipoteza în care aceasta este semnată de mandatarul/reprezentantul legal al reclamantului sau de avocatul angajat de mandatarul/reprezentantul legal al reclamantului, iar la dosar nu se regăseşte dovada calităţii de reprezentant a mandatarului/reprezentantului legal

     Potrivit art. 200 alin. (1) NCPC, completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifică, de îndată, dacă cererea de chemare în judecată (…) îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 194-197. Alineatul (3) al art. 200 NCPC specifică faptul că, dacă obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt îndeplinite în termenul prevăzut la alin. (2) (…) se dispune anularea cererii. În conformitate cu art. 194 lit. b) teza finală NCPC, dovada calităţii de reprezentant, în forma prevăzută la art. 151, se va alătura cererii. În consecinţă, în ipoteza în care reclamantul nu ataşează dovada calităţii de reprezentant a semnatarului cererii, în condiţiile art. 151 NCPC, în cadrul termenului de 10 zile acordat, cererea de chemare în judecată se va anula. Aceeaşi este soluţia şi pentru ipoteza în care la dosar se regăseşte numai împuternicirea avocaţială a avocatului semnatar al cererii, angajat de către mandatarul/reprezentantul legal al reclamantului, iar nu şi procura/înscrisul doveditor al calităţii acestuia din urmă, din moment ce calitatea de reprezentant al avocatului este condiţionată şi derivă din calitatea de reprezentant a mandatarului/reprezentantului legal.