dreamstime_xxl_7134223 În măsura în care se poate reține necesitatea obținerii unei informații de interes public care poate fi comunicată doar de o autoritate publică , orice persoană interesată poate formula o cerere în acest sens către instituția competentă în baza Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

     Este important de definit conținutul noțiunii de „ informație de interes public”.

     Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

 1. a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau institutiei publice;
 2. b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
 3. c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
 4. d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
 5. e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
 6. f) programele si strategiile proprii;
 7. g) lista cuprinzand documentele de interes public (ex. Dispoziţii de restitiuire a imobilelor în baza hotărârilor judecătoreşti- Avize cu caracter juridic; Proiecte urbanistice zonale (PUZ), proiecte urbanistice de detaliu aferente construcţiilor de locuinţe cuprinse în “Programul construcţiilor de locuinţe sociale realizate din bugetul local, conform Legii nr.114/1996”; Lista certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire emise de DUAT etc. );
 8. h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
 9. i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

    Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, in conditiile prezentei legi, informatiile de interes public. Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

    Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:

 1. a) autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;
 2. b) informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;
 3. c) numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.

     Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile.

     Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica in termen de 5 zile de la primirea petitiilor. Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare, si in format electronic.

   Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat. Impotriva acestui refuz  se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.

    Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atat informatiile de interes public solicitate initial, cat si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.