În literatura de specialitate, confuziunea este definită ca fiind acel mod de stingere a obligaţiilor care contă în înrunirea în aceeaşi persoană, deopotrivă, a calităţii de creditor şi de debitor al aceleiaşi obligaţii. Obligaţia se stinge deoarece un raport juridic este o legătură juridică între cel puţin două persoane. De aceea, creditorul care devine şi debitorul aceleaşi obligaţii sau invers, s-ar afla, în cazul menţinerii obligaţiei, în raport juridic cu sine însuşi, ceea ce este de neconceput.

Cofuziunea intervine indiferent de caliatea de persoană fizică sau juridică a celui care dobândeşte una din calităţile de debitor sau creditor avand-o anterior pe cealaltă. În cazul persoanelor fizice, cea mai frecventă cauză de confuziune îşi are sursa în succesiune, când creditorul succede debitorul sau invers, ca succesor legal sau legatar universal, şi acceptă moştenirea. Între persoanele juridice, confuziunea intervine înprocesul reorganizării lor prin comasare sau divizare. Pe lângă condiţia dobândirii şi a calităţii de creditor sau debitordupă deţinerea anterioară a celeilalte calităţi decât cea dobândită, se impune şi condiţia ca, în urma dobândirii şi a calităţii de creditor sau debitor datoria şi creanţa să se găsească în acelaşi patrimoniu şi în aceeaşi masă patrimonială. Dacă datorie şi creanţa se găsesc în mase diferite din acelaşi patrimoniu, confuziunea nu operează ( art.1625 alin.(2) C.civ).

Unele dintre efectele confuziunii sunt expres indicate de textele dedicate acestei figuri juridice, altele sunt deduse pe cale de intrepretare. Astfel, reţinem :

confuziunea stinge obligaţia principală ( art.1624 alin (1) C.civ), cu toate garanţiile şi accesoriile tale. Astfel, confuziunea îl liberează şi pe fidejusor şi pe garantul ipotecar sau gajist. Stingerea operează însă doar în limita în care oparte a obligaţiei a devenit propriu său debitor sau creditor;

conform art. 1625 C.civ, „ipoteca se stinge prin confuziunea calităţilor de creditor ipotecar şi de proprietar al bunului ipotecat.” Dacă, de exemplu, creditorul ipotecar cumpără imobilul asupra căruia este constituită ipoteca, aeasta încetează. În cazul în care dobânditorulimobilului este evins din orice cauză independentă de el, adică pierde proprietatea asupra imobilului, atuni ipoteca renaşte ( art. 1625 alin.(2) C.civ.);

In situaţiile în care confuziunea se produce între patrimoniile creditorului şi debitorului principal sau codebitorului sau fideiusorului :

  • când confuziunea operează între creditor şi debitorul principal, atunci ea profită şi fideiusorilor a căror garanţie se stinge;
  • când confuziunea se realizează între creditor şi un fideiusor, ea nu profită debitorului principal şi nic celorlalţi fideiusori ( art. 1626 C.civ);
  • când cofuziunea se produce între un codebitor solidar şi un codebitor, ea profită şi celorlalţi codebitori, însă doar în proporţia părţii de creanţă care revine acelui codebitor ( art. 1439 C.civ). Înseamnă că obligaţia se stinge doar cu privire la partea de datorie a acelui debitor, ceilalţi codebitori rămânând obligaţi în solidar pentru restul datoriei;
  • confuziunea care operează între debitorul obligat indivizibil şi creditor stinge datoria şi profită celorlalţi codebitori care trebuie totuşi să plătească celui devenit şi creditor echivalentul părţilor lor( art. 1432 alin.(1).C.civ)
  • confuziunea nu poate aduce atingere drepturilor dobândite de terţi cu privire la creanţa care face obiectul confuziunii dacă acest drept s-a născut anterior confuziunii (art. 1627 C.civ). De exemplu, terţul care a dobândit o ipotecă asupra reanţei o va putea invoca şi împotriva unuifost creditor devenit şi debitor garant ipotecar ca urmare a confuziunii;
  • în toate cazurile de desfiinţare a confuziunii ca urmare a dispariţiei cauzei care a determinat confuziunea atrage după sine renaşterea obligaţiei iniţiale cu efect retroactiv ( art. 1628 C.civ). Retroactivitatea presupune şi renaşterea accesoriilor, cu excepţia cazului în care această retroactivitate este afectată de drepturi ale terţilor constituite asupra unor bunuri afectate de această retroactivitate. De exemplu, nu vor putea renaşte garanţiile asupra unor bunuri asupra cărora s-au constituit între timp alte garanţii sau care au fost dobândite de către terţi deja.

Prima initiativa din tara de a raspunde oamenilor cu probleme juridice prin e-mail GRATUIT ! ! !

Scrieti-ne problema dumneavoastra juridica la avocat@raspunsurijuridice.ro

Va grabiti sa aflati raspunsuri? Apelati-ne la 0766 88 38 75 sau 0766 88 38 23

https://plus.google.com/u/0/110226105227936026014/posts