Îmbogăţirea fără justă cauză dă naştere unui raport obligaţional între îmbogăţit şi însărăcit. Îmbogăţitul este debitorul, iar însărăcitul este creditorul obligaţiei de restituire. Restituirea trebuie să se facă, ori de câte ori este posibil, în natură. În toate celelalte cazuri, restituirea se face prin echivalent bănesc. Articolul 1347 alin(2) C.civ., trimite la regulile restituirii prevăzute de art. 1639 C.civ., adică la exact aceleaşi reguli ca şi la restituirea plăţii nedatorate. Cu toate acestea, din prevederile art. 1347 alin(1). C.civ. şi din cele ale art.1245 C.civ se deduc şi reguli proprii doar îmbogăţirii fără justă cauză. Pentru o corectă înţelegere a regulilor cărora le sunt supuse efectele restituirii prestaţiilor, trebuie să facem urmatoarele precizări :

limitele restituirii întemeiate pe îmbogăţirea fără justă cauză. Se deduce din prevederile art. 1345 C.civ., că obligaţia de restituire are o dublă limită :

îmbogăţitul este obligat să restituie însărăcitului doar valoarea îmbogăţirii sale, chiar dacă însărăcirea reclamantului este mai mare. Astfel, de exemplu, el nu poate fi ţinut să restituie fructele civile. Explicaţia rezidă din faptul că îmbogăţitul este de bună-credinţă şi că din partea lui nu există culpa;

însărăcitul are dreptul de a i se restitui doar valoarea însărăcirii sale, chiar dacă foloasele obţinute de îmbogăţit sunt mai mari. Aşadar, obligaţia îmbogăţitului este de a restitui valoarea îmbogăţirii sale, doar în limita însărăcirii corelative, îmbogăţirea şi însărăcirea fiind limite reciproce. Dacă însă îmbogăţirea fără justă cauză se datorează relei credinţe a îmbogăţitului, nu ne mai putem plasa pe terenul acestei instituţii.În literatura de specialitate s-a încercat să se găsească un alt temei juridic pentru acţiunea în restituire pe are o poate ibntroduce cel păgubit, conturându-se două opinii. Într-o primă teză s-aspus că este necesară extinderea dispoziţiilor aplicabile plăţii nedatorate referitoare la tratamentul juridic al accipiensului de rea-credinţă. În cea de-a doua teză,se va angaja răspunderea civilă delictuală a celui care a obţinut cu rea-credinţă foloasele. Reaua-credinţă a îmbogăţitului determină ieşirea din sfera cvasicontractelor( izvoare de obligaţii civile) şi intrarea în sfera delictelor civile, adică a faptelor ilicite cauzatoare de prejudicii.

momentul la care se raportează obligaţia de restituire. Pentru ca îmbogăţirea fără justă cauză să genereze acţiunea în restituire este necesar, conform art.1347 alin.(1) C.civ. ca îmbogăţirea să subziste la data sesizării instanţei. Pe de altă parte, rămânând în sfera îmbogăţirea fără justă cauză este neceras să determinăm momentul în funcţie de care se stabileşte întinderea obligaţiei de restituire.

restituirea este subordonată regulilor generale al dreptului restituirilor prevăzute de articolul 1639 C.civ şi următoarele. Este vorba de reguli principial aplicabile acţiunii în restituire întemeiată pe îmbogăţirea fără justă cauză. Aceste reguli trebuie subordonate celor doua rguli expuse anterior. În măsura în care vreuna din dispoziţiile restituirilor se dovedeşte incompatibilă cu limitele restituirii aferente îmbogăţirea fără justă cauză,ea va fi aplicată cu ajustările de rigoare. Astfel, de exemplu, distincţia făcută de art.1645 alin(1) şi (2) C.civ. în sensul restituirii sau nu a fructelor bunului frugifer sau a cheltuielilor necesare şi utile ale acestuia după cum cel obligat la restituire a fost sau nu de bună-credinţă sau după cum cauza restituirii îi este sau nu imputabilă, este complet invalidă în privinţa îmbogăţirea fără justă cauză, în contextul în căreia îmbogăţitul (cel obligat la restituire) trebuie să fie întotdeauna de bună-credinţă, în caz contrar situându-ne pe terenul răspunderii civile delictuale. Pe de altă parte însă, restituirea va urma principiile generale ale restituirii, astfel cum acestea sunt descrise de art. 1639 C.civ şi următoarele.

Prima initiativa din tara de a raspunde oamenilor cu probleme juridice prin e-mail GRATUIT ! ! !

Scrieti-ne problema dumneavoastra juridica la avocat@raspunsurijuridice.ro

Va grabiti sa aflati raspunsuri? Apelati-ne la 0766 88 38 75 sau 0766 88 38 23

https://plus.google.com/u/0/110226105227936026014/posts