Procesul de executare silită se poate declanşa numai în baza unei hotărâri judecătoreşti sau alte documente care potrivit legii constituie titlu executoriu, cum ar fi: titlurile de credit -contracte de credit bancare, cambii, bilete la ordin şi cecuri, contractele de leasing, înscrisurile autentice, încheierile şi procesele-verbale întocmite de executorii judecătoreşti.

Cadrul legislativ în care se desfăşoară executarea silită este reprezentat de Noul Cod de Procedură Civilă, art 613 – 902.

            Ulterior analizării cererii de executare silită formulată de creditor, executorul judecătoresc emite încheierea prin care se dispune fie înregistrarea şi deschiderea dosarului de executare silită, fie refuzul motivat al deschiderii procedurii. Această încheiere se va comunica de îndată creditorului.

În situaţia în care deschiderea procedurii este refuzată, creditorul are dreptul să facă contestaţie în termen de 15 zile de la data comunicării, la instanţa de executare, conform art. 664, al (2), NCPC. Instanţa de executare este judecătoria în circumscripţia căreia se află biroul executorului judecătoresc care face executarea, cu excepţia cazurilor în care încuviinţarea executării silite are ca obiect un bun imobil, situaţie în care instanţa competentă va fi cea de pe raza teritorială a imobilului.

            Executorul judecătoresc are în accest punct 3 zile la dispoziţie pentru a solicita să se dispună încuviinţarea executării de către instanţa de executare. Vor fi anexate copiii certificate ale cererii creditorului, titlul executoriu, încheierea de admitere, taxa de timrbu şi orice alte înscrisuri necesare.

Conform Codului de Procedura Civila, al (2), (2) Cererea de încuviinţare a executării silite se soluţionează de instanţă în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea acesteia la judecătorie, prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Pronunţarea se poate amâna cu cel mult 48 de ore, iar motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de la pronunţare.

Admiterea şi redactarea încuviinţării executării sillite de către instanţă va permite executorului judecătoresc să întocmească încheierea cu privire la stabilirea cheltuielilor de executare silită, în care este inclus şi onorariul executorului judecătoresc. Această încheiere va fi comunicată în original debitorului, împreună cu înştiinţarea prin care i se aduce la cunoştinţă declanşarea executării silite, somaţia de plată prin care i se dă termenul de o zi pentru achitarea debitului, alăturată unei copii certificate a încheierii de încuviinţare a executării silite pronunţate de instanţa competentă.

            Încheierea prin care instanţa admite cererea de încuviinţare a executării silite nu este supusă niciunei căi de atac.