service6   Pentru formularea si sustinerea unui proces civil se pot ivi imprejurari in care este necesara furnizarea de date personale ale unei parti din dosar. Partea interesata de obtinerea acestor informatii poate solicita acordarea lor de catre Directia pentru evidenta populatiei. Acest drept recunoscut persoanelor are o reglementare proprie, susceptibil de anumite limitari si conditionari, care trebuie stabilite in conditii de transparenta.

       Astfel, persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea de date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, referitoare la:

       – date de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);

       – date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;

       – date referitoare la domiciliile şi reşedinţele acordate;

       – date referitoare la codul numeric personal atribuit.

      Furnizarea de date cu caracter personal se poate realiza numai după obţinerea, în prealabil, a consimţământului expres şi neechivoc al persoanelor vizate. Consimţământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat.

       Se consideră temei legal justificat, solicitările de date cu caracter personal primite din partea organelor de poliţie, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii, Parchetului, Justiţiei, instituţiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţă persoanelor etc.

        In ceea ce priveste taxa pentru furnizarea datelor, conform dispoziţiilor art. 11 alin.(1) si (2) din OUG nr. 97/2005, republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, pentru soluţionarea unor cereri punctuale/volum redus, taxa pentru furnizarea datelor cu caracter personal este, în prezent, de 1 leu RON/persoană şi se achită în contul bugetului de stat, la casieria D.E.P.A.B.D. din municipiul Bucureşti, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6 sau în contul IBAN nr. RO35TREZ70620330108XXXXX, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, C.I.F. 26362870, când furnizarea este facută de D.E.P.A.B.D., respectiv în contul consiliilor locale când furnizarea este făcută la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor care înregistrează cererile. In conformitate cu prevederile Legii nr.117/1999 privind taxa extrajudiciară de timbru, cu modificările şi completările ulterioare,  fiecare cerere va fi timbrată cu un timbru fiscal în valoare de 5 RON.

       In cazul în care nu se poate aplica tariful de 1 leu RON/persoană, taxa pentru furnizarea datelor este de 120 lei (RON) /oră exploatare sistem informatic central.

      Potrivit prevederilor art.11 alin.(2) (3) (4) şi (5) din O.U.G. nr.97/2005, republicată, cu modificările si completările ulterioare, furnizarea datelor se face în condiţiile stabilite de lege, pe baza de protocol, încheiat între M.A.I., prin D.E.P.A.B.D., şi beneficiar, care va conţine, în mod obligatoriu, destinaţia datelor, volumul şi structura acestora, suportul pe care se livrează şi măsurile de protecţie şi securitate a datelor prevazute de lege, iar beneficiarii vor semna un angajament prin care se obligă să utilizeze datele numai pentru destinaţia stabilită şi să asigure protecţia si confidenţialitatea acestora.

           In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:

  1. a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
  2. b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
  3. c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
  4. d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

       In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective:

  1. a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
  2. b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
  3. c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
  4. d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

         Aceste prevederi nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare; precum si in cazul in care prelucrarea datelor se face in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, ori in orice alte situatii in care furnizarea unor asemenea informatii se dovedeste imposibila sau ar implica un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum si in situatiile in care inregistrarea sau dezvaluirea datelor este expres prevazuta de lege.