59_eci_bloc_de_locuinte_100_4543 Legea nr. 230 din 06/07/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari prevede condițiile în baza cărora se pot înființa asociațiile de proprietari. Astfel, este necesară existență  unui cvorum de 50%+1 din  numărul proprietarilor apartamentelor şi spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, din cadrul unei clădiri. În măsura în care o persoană are în proprietate mai multe apartamente, va exista un număr de drepturi de vot pentru fiecare apartament. Conform art. 25 din lege – pentru adoptarea hotărârilor în adunarea generală a asociaţiei de proprietari fiecare proprietar are dreptul la un vot pentru proprietatea sa. Se are în vedere ca fiecare proprietate individuala produce 1 vot. Daca 1 apartament are 2 proprietari =1 vot. Daca 1 proprietar are 10 apartamente=10 voturi (cate 1 pentru fiecare proprietate individuala). Aceasta situatie se justifica prin prisma faptului că, la înstrăinarea fiecărui imobil se înstrăineaza și dreptul de înscriere în asociatie și dreptul de vot aferent acelei proprietati. In caz contrar, noul proprietar nu ar mai putea face cerere de înscriere în asociatie și nu ar avea drept de vot, desi are în proprietate un apartament.

    În urma ședinței de constituire se întocmește un proces-verbal de constituire în care se prevede cvorumul cu privire la decizia de constituire, alegerea președintelui care va fi reprezentantul legal al asociației, componența comitetului executiv, administratorul asociației, fondurile de reparații, de rulment adoptate sau alte fonduri speciale, coeficientul de penalizare adoptat de asociație pentru neplata la scadență a cotelor restante (max. 0,2% /zi de întârziere) , precum și alte elemente organizatorice. La procesul-verbal de ședință se anexează lista de prezență cu semnătura proprietarilor prezenți personal sau prin împuternicit.

    Se întocmește statutul asociației de proprietari care va cuprinde  precizări cu privire la: a) denumirea, forma juridică, sediul, durata de funcţionare ale asociaţiei de proprietari; b) scopul şi obiectul de activitate ale asociaţiei de proprietari; c) mijloacele materiale şi băneşti de care poate dispune asociaţia de proprietari; structura veniturilor şi a cheltuielilor etc. La statut se anexează actul constitutiv, anexa la statut, care va certifica consimțământul proprietarilor cu privire la statut.

     Se întocmește acordul de asociere care consfințește decizia proprietarilor de a se asocia. Se întocmește o anexă la acest acord în care se prevăd datele tuturor proprietarilor, actul de proprietate, suprafața utilă a imobilului, semnătura și data exprimării acordului.

     Se achită taxa judiciară, conform art. 21 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru- cererea privind înregistrarea asociaţiilor de proprietari se taxează cu 20 lei. Debitorul taxei achită în numerar, prin virament sau in sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local “Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru”, al unitatii administrativ teritoriale în care persoana juridica are sediul social.

     Se completează cererea privind acordarea personalității juridice. Procesul verbal de constituire, statutul, acordul de asociere si anexele acestora se redactează în 2 exemplare originale. Se întocmesc 2 dosare care se depun la organul financiar local în a cărui rază teritorială se află clădirea (Direcția locală de taxe și impozite sau Administraţia Finanţelor Publice). Această instituție va proceda la o verificare a dosarului și va trimite ulterior către instanță pentru soluționarea cauzei în vederea pronunțării încheierii judecătorești de acordare a personalității juridice. După dobândirea personalității juridice, asociația se poate înregistra fiscal pentru dobândirea codului de identificare fiscală.