Alexandra PostelnicuAutor articol : Alexandra Postelnicu

Aceasta formă de organizare a activității economice presupune o persoană fizică autorizată să desfășoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forța sa de muncă. Cadrul normativ este stabilit în principal de OUG 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale și Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice.
Procedura de înregistrare poate fi structurată, în principal în 3 etape, după cum urmează:
1) Etapa prealabilă, depunerea la Oficiul Național al Registrului Comerțului a cererii de verificare a disponibilității şi/sau rezervării firmei (original), completată cu 3 denumiri, în ordinea preferinţelor. Este necesară pentru această solicitare plata taxei de registru: 45 lei – taxa de registru; 27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru.
2) Deschiderea unui cont bancar pentru declararea patrimoniului de afectatiune. Aceasta procedură nu este prevazută de lege cu caracter imperativ, însă poate constitui un element important în activitatea ulterioară desfășurată de persoana fizică autorizată, întrucât aceasta nu va răspunde mai întâi cu patrimoniul personal (ca în ipoteza inexistenței unui patrimoniu de afectațiune) pentru obligațiile scadente, ci cu patrimoniul de afectațiune și apoi în completare, cu cel personal.
3) Procedura de înregistrare propriu-zisa la Oficiul Național al Registrului Comerțului, fiind necesară depunerea următoarelor documente:
– Cererea de înregistrare, original;
– Anexa privind înregistrarea fiscală;
– Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că nu desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora sau care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii ;
– Cartea de identitate sau paşaportul titularului PFA în copie;
– Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată). Acestea pot fi: extras de carte funciară, în termen de valabilitate la depunere, dar nu mai vechi de 30 de zile, contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor etc.;
– Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate- se depune la oficiul registrului comerţului odată cu cererea de înregistrare şi poate fi dat în faţa notarului public, în formă legalizată;
– Dacă este cazul:
• avizul asociaţiei de proprietari/locatari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007;
• precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaraţie, etc.);
• documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere);
• documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf) şi/sau documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf);
– Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale : 90 lei – taxa de registru; 54 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru.