Institutia care se ocupa cu procedura infiintarii PFA-ului este Oficiul National al Registrului Comertului. Documentele necesare sunt:
Cererea de înregistrare (original cod 11-10-180); 
Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original); 
Carte de identitate sau paşaport (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul; în cazul persoanelor fizice nerezidente, se depun copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public); 
Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată); 
Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original); 
Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original); 
Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 1 sau model 2, după caz). 
Dacă este cazul: 
– precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaraţie, etc.); 
– documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere); 
– documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf); 
– documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf);
În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celalalt stat (fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf). 
Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru. 
Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal care poate dispune prin rezoluţie motivată administrarea şi a altor acte doveditoare. Redactarea actelor, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare, efectuarea formalităţilor de depunere a documentelor şi de reprezentare a persoanei fizice la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal pot fi efectuate, prin birourile de asistenţă şi reprezentare care funcţionează în cadrul primăriilor.
Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro). Documentele se depun la ORC în raza căruia persoana fizică autorizată îşi stabileşte sediul profesional, la ghişeu, prin corespondenţă sau prin biroul de asistenţă şi reprezentare din cadrul primăriilor. Obţinerea certificatului de cazier fiscal pentru persoanele fizice autorizate se efectuează de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, cu plata taxelor şi tarifelor legale.
Cererile de care este nevoie sunt:
– Cererea de înregistrare PFA;
– Cererea pentru dobândirea disponibilităţii şi rezervării numelui; pentru aceasta cerere se plateste o taxa de 30 de lei. Dupa completarea cererii si plata taxei, acestea se depun la un ghişeul pentru eliberare dovezi de disponibilitate şi rezervare a numelui din cadrul ONRC (ar trebui să fie lângă ghişeul cu informaţii). Dovada se eliberează în 2 zile lucratoare.
– Specimenul de semnături;
– Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţia mediului şi protecţia muncii.
    Pentru obtinerea Cartii Funciare pentru sediul social se depune o cerere la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara si trebuie platita o taxa de 20 de lei. Dovada se elibereaza in 3-4 zile lucratoare. 
    Pentru a putea înregistra PFA-ul într-o locaţie trebuie întocmită o dovadă prin care proprietarul legal încredinţează spaţiul pentru înregistrarea PFA-ului. Aceasta trebuie realizată şi dacă proprietarul este persoana care deţine acel spaţiu. Dovada poate fi: un contract de închirierea sau un contract de comodat. În cazul în care sediul este într-un bloc, este foarte important ca o dată cu această cerere sa se depuna si un act cu toate semnăturile vecinilor cu care sunt impartiti pereţii şi a preşedintelui asociaţiei de proprietari prin care aceştia sunt de acord ca spaţiul să fie transformat într-un spaţiu cu destinaţie de sediul social.