executare-silita-casa    În cursul judecării unui proces civil există situații în care este necesară furnizarea de informații despre situația juridică a unor imobile pentru a se stabili cadrul procesual pus în vedere de instanța de judecată. Informațiile obținute în acest sens pot fi necesare pentru a se face dovada calității procesuale pasive, pentru dovedirea temeiniciei unui anumit drept sau pentru stabilirea limitelor judecații.

     Pentru acest scop poate fi solicitat un extras de carte funciară pentru informare, de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) , atunci cand bun care face obiectul procesului este un imobil. Extrasul cuprinde informaţii referitoare la descrierea şi identificarea imobilului (număr cadastral, suprafaţa în mp etc.), înscrieri privitoare la titularul dreptului de proprietate şi la eventualele sarcini existente (drept de uzufruct, ipotecă etc.)

       Cuprinsul cărţilor funciare se dovedeşte cu copia sau cu extrasul de carte funciară şi poate fi invocat de orice persoană interesată, având forţa probantă a prezumţiei legale relative care operează până la proba contrară.

   Extrasele de carte funciară sunt pentru informare sau pentru autentificare.

Solicitanţii vor putea obţine extrase de carte funciară pentru informare sau copii certificate ale cărţilor funciare fără a fi necesară justificarea vreunui interes.  Instituţiile de credit vor utiliza, în vederea întocmirii dosarului de credit, modelul de cerere de eliberare a extrasului de carte funciară pentru informare.

Extrasele de carte funciară pentru autentificare pot fi eliberate numai notarului public.

La autentificarea actelor prin care se constituie, se modifică sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară pentru autentificare sau, după caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilităţii extrasului de carte funciară pentru autentificare, registratorul nu va efectua niciun fel de înscriere în cartea funciară, cu excepţia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul.

Pentru eliberarea extrasului de carte funciară trebuie depusă cererea-tip şi dovada achitării integrale a tarifului.

Tariful pentru eliberarea extrasului de carte funciară pentru informare este de 20 de lei, iar pentru autentificare – de 40 de lei.  La cerere, extrasele de carte funciară se pot elibera şi în regim de urgenţă.

Furnizarea serviciilor în regim de urgenţă presupune, pe lângă plata tarifelor pentru furnizarea serviciilor la termen, şi plata unui tarif suplimentar, al cărui cuantum este de patru ori valoarea tarifului normal, dar nu mai mult de 5000 de lei. Tarifele se încasează anticipat înregistrării cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate şi se achită de către solicitant sau de către orice altă persoană interesată, dacă părţile convin astfel.

      În măsura în care nu se cunoaște numărul de carte funciară și numărul cadastral, solicitantul trebuie să formuleze și o cerere privind identificarea numărului de carte funciară şi a numărului cadastral/topografic al/ale imobilului/imobilelor după numele/denumirea proprietarului. Această solicitare se soluționează pentru plata unei taxe de 100 lei și se eliberează în 10 zile lucrătoare. După soluționarea acestei cereri, poate fi formulată cererea privind extrasul de carte funciară pentru informare.