”In ceea ce priveste capetele de cerere privind constatarea caracterului abuziv al caluzelor cuprinse in art. 7 alin. 2 si art.9 din contractul de credit nr. RQxxxxxxxxxxxx95/21.08.2007 incheiat intre parti, respectiv art. 7 alin. 2 si art.9 din contractul de credit nr. RQxxxxxxxxxxxx64/18.09.2008 incheiat intre contestator si intimata, instanța reține următoarele:

Intre contestatorul SBGM și intimata Casa de Economii si Consemnatiuni Cec S.A. a intervenit contractul de credit bancar nr. RQxxxxxxxxxxxx95/21.08.2007 avand ca obiect un credit in valoare de xxxxx euro, pe o durata de creditare de 360 luni, contractat de contestator in vederea achizitionarii unei locuinte.

La data de 18.09.2008, intre contestator si intimata a intervenit contractul de credit nr. RQxxxxxxxxxxxx64 din 18.09.2008 avand ca obiect un credit de nevoi personale in valoare de xxxxx lei, pe o durata de creditare de 5 ani.

Potrivit art. 7 alin. 2 din cele doua contracte mentionate mai sus „Cec isi rezerva dreptul sa modifice comisioanele si nivelul acestora, iar clientul se obliga să achite comisionale prevăzute in reglementările proprii Cec, la nivelul la care se va practica de Cec. Comisioanele si nivelul acestora se fac publice prin afisare la sediul Cec. In cazul in care, urmare oricăror modificari intervenite in legislatie, in conditiile pietei financiare/monetare si/sau in costurile de procesare, se impune cresterea nivelului comisioanelor si/sau practicarea unor noi tipuri de comisioane, clientul are dreptul: a) fie sa deruleze in continuarea creditul, in noile conditii de cost, situație inc are considera ca au fost acceptate de catre client modificarile intervenite; b) fie sa ramburseze integral creditul, in termen de 30 zile calendaristice de la __ modificarilor, in conditiile de cost prevăzute la data ultimei modificari acceptate de client”.

Potrivit art. 9 din contractele de credit mentionte mai sus „Cec isi rezerva dreptul să modifice pe intreaga durata de creditare nivelul ratei anuale a dobanzii variabile. In cazul modificarii ratei anuale a dobanzii variabile, noul nivel se aplica la soldul curent al creditului existent la data modificarii si se face public prin afisare la sediul Cec. Modificarea nivelului ratei anuale a dobanzilor se poate efectua urmare oricaror modificari intervenite in legislatie si/sau in conditiile pietii financiare/monetare. Clientul va fi informat, in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, despre orice modificare survenita pe durata contractului asupra nivelului ratei anuale a dobanzii, cel tarziu pana la ___modificarii”.

Cu privire la aceste clauze instanța constata in primul rand ca cele doua pentru cele două contracte de credit nu mai sunt in derulare, fiind declarata scadenta anticipata a acestora.

În principiu, instanta apreciaza ca invocarea caracterului abuziv al unor clauze contractuale poate interveni doar atata timp cat contractul este in fiinta.

Pentru a retine aceasta instanta are in vedere interpretarea coroborata a dispozițiilor art. 6, art. 7 și art. 13 alin. 1 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori.

Conform art. 6 clauzele abuzive cuprinse in contract si constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula in continuare, cu acordul consumatorului, numai dacă după eliminarea acestora mai poate continua. Per a contrario, in ipoteza in care intre părti nu există niciun raport contractual la momentul invocării caracterului abuziv al unor clauze, nu se poate pune nici problema producerii vreunui efect.

Potrivit art. 7 in masura in care contractul nu isi mai poate produce efectele după inlaturarea clauzelor considerate abuzive, consumatorul este îndreptătit să ceara rezilierea contractului, putand solicita, dupa caz, si daune-interese.

In art. 13 alin. 1 se prevede ca instanta, in cazul in care constata existenta clauzelor abuzive in contract, obliga profesionistul să modifice toate contractele de adeziune in curs de executare, precum si sa elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizate în cadrul activității profesionale.

Din textele legale mentionate mai sus, rezulta fara echivoc faptul ca invocarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale se poate face doar in masura in care contractul este în curs de derulare si produce efecte juridice.

Intenția legiuitorului român a fost indubitabil aceea de a proteja interesele actuale ale consumatorului legate de efectele juridice produse de respectivele clauze si de modificarea acestora. O interpretare contrara s-ar opune principiului actus interpretandus este potius ut valeat quam ut pereat potrivit căruia norma juridica trebuie interpretata in sensul in care produce efecte si nu spre a o lasa fara niciun efect.

Prin exceptie, instanța apreciaza ca prin intermediul contestatiei la executare se poate invoca caracterul abuziv al unor clauze contractuale din contractele de credit, titluri executorii puse in executare silită, o asemenea contestatie vizand intinderea executarii silite si, in consecinta, caracterul cert si lichid al creantei.

Avand in vedere ca incheierea contractelor de credit a avut loc anterior datei de 1 octombrie 2011 (data la care Codul civil din 2009 a intrat in vigoare), raporturile juridice dintre părți sunt guvernate de Codul civil din 1864, potrivit art.6 alin.(2) din Codul civil din 2009 și art.3 și art.102 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil din 2009.

Raporturile contractuale stabilite intre parti și deduse judecatii intra sub incidenta Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori Directivei nr.93/13/CEE, reclamantul contestator avand calitatea de consumator în sensul art.2 alin.(1) din Legea 193/2000, respectiv de persoana fizica parte la un contract incheiat in afara activitatii sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale, iar intimata avand calitatea de comerciant în sensul art.2 alin.(2) din Legea 193/2000, respectiv de persoana juridica parte la un contract incheiat in cadrul unei activități comerciale autorizate.

Potrivit art.4 din Legea nr.193/2000 și art.4 alin.(2) din Directiva nr.93/13/CEE, o clauză contractuală este considerată abuzivă dacă întrunește trei condiții: 1) nu a fost negociată direct cu consumatorul; 2) creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, în detrimentul consumatorului și contrar bunei-credințe; 3) nu se referă la obiectul sau la prețul contractului, atunci când acestea sunt clar și inteligibil exprimate.

Sarcina probei cu privire la caracterul negociat al clauzelor contractuale revine profesionistului, potrivit art.4 alin.(3) din Legea nr.193/2000, nu reclamantului.

In schimb, in cazul particular al invocarii clauzelor abuzive pe calea contestatiei la executare, reclamantul contestator este chemat sa probeze faptul ca prin declararea ca abuziva a respectivelor clauze contractuale ar putea fi afectata certitudinea si intinderea creanței puse in executare silita, aceasta cerinta decurgand din necesitatea caracterului actual al interesului reclamantului, asa cum este acesta definit de art. 33 C.p.c.

In cauza, instanta constata ca dosarul cauzei nu au fost depuse contractele de credit, graficul de rambursare (contractele de credit aflandu-se in dosarul de executare).

Contestatorul nu a precizat daca intimata, in mod concret, a majorat pe parcursul derularii contractelor de credit marja dobanzii aplicate sau daca a modificat comisioanele si nivelul acestora. Instanța retine de asemenea si faptul ca reclamantul contestator nu a probat faptul ca banca a modificat dobanda aplicata creditelor contractate, comsioanele sau nivelul acestora.

Instanța constata de asemenea ca reclamantul contestator nu a invocat constatarea caracterului abuziv cu privire la clauzele contractuale privind modul de calcul al dobanzii variabile sau cu privire la anumite comisioane din contracte (art. 7 alin. 1 din contractele de credit), cu privire la care ar fi putut justifica un interes actual, ci doar cu privire cu privire la clauzele privind dreptul bancii de a modifica nivelul ratei anuale a dobanzii variabile si al comisioanelor si nivelul acestora.

Instanța consta ca o eventuala constatare a caracterului abuziv al clauzelor nu ar putea produce efecte pentru viitor, in conditiile in care contractele incheiate de parti nu mai sunt in derulare.

In conditiile in care reclamantul contestator nu a dovedit faptul ca pe parcursul derularii contractelor de credit, intimata a uzitat de prevederile clauzelor prevăzute la art. 7 alin. 2 si art. 9 alin. 1 din contractele de credit, instanța constata ca in cauza nu s-a dovedit faptul ca creanta pusa in executare nu este certa, lichida si exigibila.

Instanța constata ca reclamantul nu are un interes actual in a invoca constatarea caracterului abuziv al celor doua clauze contractuale, in conditiile in care contractele de credit nu mai sunt in derulare si in conditiile in care nu s-a demonstrat faptul ca intimata a recurs la ele pe parcursul executarii silite si ca ar fi afectata lichiditatea creanței.