Mostenirea este vacanta, in tot sau in parte, in cazurile in care fie nu exista mostenitori (legali sau testamentari), fie – chiar daca acestia exista – vocatia lor succesorala concreta nu se intinde asupra intregii mase succesorale.
Potrivit art. 1.138 NCC, “mostenirile vacante revin comunei, orasului sau, dupa caz, municipiului in a carui raza teritoriala se aflau bunurile la data deschiderii mostenirii si intra in domeniul lor privat. Aceste bunuri care fac parte din mostenirile vacante pot sa revina unor unitati administrativ-teritoriale diferite. In noul reglementare, nu mai conteaza locul ultimului domiciuliu al defunctului, ci locul situarii bunurilor.
Mostenirile vacante se constata prin certificat de vacanta succesorala si intra in domeniul privat al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, fara inscriere in carte funciara. Potrivit art. 553 alin. (4) NCC, “bunurile obiect al proprietatii private, indiferent de titular, sunt si ramanin circuitul civil, daca prin lege nu se dispune altfel. Ele pot fi instrainate, pot face obiectul unei urmariri silile si pot fi dobandite prin orice mod prevazut de lege”.
Unitatile administrativ-teritoriale sau statul, dupa caz, dobandesc mostenirea vacanta nu cu titlu particular, ci cu caracter universal, bunurile fiind privite ca elemente ale unui patrimoniu, cuprinzand nu numai activul, dar si pasivul, ceea ce estespecific transmisiunii succesorale. In plus, art. 1.139 alin. 2 NCC prevede: “comuna, orasul sau, dupa caz, municipiul suporta pasivul mostenirii vacante numai in limita valorii bunurilor din patrimoniul succesoral”.
Potrivit dispozitiilor art. 1.137 alin. (1) NCC, “daca in termen de un an si 6 luni de la deschiderea mosteniriinu s-a infatisat niciun succesibil, notarul, la cererea oricarei persoane interesate, ii va soma pe toti succesibilii, printr-o publicatie facuta la locul deschiderii mostenirii, la locul unde se afla imobilele din patrimoniul succesoral, precum si intr-un ziar de larga circulatie, pe cheltuiala mostenirii, sa se infatiseze la biroul sau in termen de cel mult doua luni de la publicare. In cazul in care niciun succesibil nu se prezinta in termenul fixat in publicatie, notarul va contesta ca mostenirea este vacanta”.
Spre deosebire de ceilalti mostenitori, statul, comuna, orasul sau municipiul – in privinta dreptului avand ca obiect mostenirea vacanta – nu are un drept de optiune succesorala. Prin urmare, nu poate renunta la mostenirea vacanta. Neavand drept de optiune, termenul de optiune succesorala de un an prevazut de lege pentru exercitarea acestui drept devine inaplicabil.
Chiar si in absenta eliberarii unui certificat de vacanta succesorala, statul si unitatile administrativ-teritoriale pot sa actioneze sau sa fie actionati direct in justitie in legatura cu drepturilesi obligatiile succesorale. Asadar, drepturile si actiunile defunctului pot fi exercitate si inainte de eliberarea certificatului de vacanta succesorala a mostenirii, ceea ce iarasi ne conduce la ideea ca statul si unitatile administrativ-teritoriale se bucura de prerogative specifice mostenitorilor sezinari.
In concluzie, statul si unitatile administrativ-teritoriale nu pot fi inclusi in categoria mostenitorilor sezinari propriu-zisi – acesta a fost, de altfel, motivul pentru care nu se regasesc in enumerarea de la art. 1.126 NCC – dar se bucura de anumite prerogative care sunt caracteristice mostenitorilor sezinari.