Potrivit prevederilor art. 7 din ORDIN nr. 2284/ 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învatamânt superior formularele actelor de studii sunt tiparite si difuzate, în conditiile legii, de catre unitatea de specialitate desemnata de MECT, unitate care poarta întreaga raspundere pentru aprobarea comenzilor de la institutii si pentru asigurarea securitatii tiparirii si pastrarii formularelor pâna la ridicarea acestora de catre institutiile beneficiare.

diploma spiru haret    Din prevederile legale prezentate rezulta fara echivoc ca responsabilitatea gestionarii, completarii si eliberarii actelor de studii revine în exclusivitate institutie de învatamânt superior.

   De asemenea, actele de studii pot fi eliberate doar pentru acei absolventi care au promovat examenele de licenta si care au urmat o specializare la o forma de învatamânt acreditata sau autorizata sa functioneze provizoriu conform legislatiei în vigoare la momentul înscrierii în anul I de facultate.

      Aceste acreditari/autorizari provizorii sunt aprobate prin hotarâri de guvern care se actualizeaza anual.

      Raportat la solicitarea Universitatii ,, Spiru Haret " Bucuresti de: " obligarea la plata unor penalitati prev. de art. 24 al. 2 din Legea 554/2004, (…) solicita respingerea acesteia ca neîntemeiata.

      Înalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr. 2202/2008 stabileste ca din interpretarea coroborata a dispozitiilor art. 24 alin. 1 si 2, art. 25 alin. 1, art. 26, cererea de chemare în judecata formulata în temeiul art. 25 cu referire la art. 24 alin. (1) si (2) din Legea nr. 554/2004, se solutioneaza în contradictoriu cu subiectul de drept prevazut expres de textele de lege citate, si anume conducatorul autoritatii publice obligate sa execute hotarârea definitiva si irevocabila pronuntata de instanta de contencios administrativ.