Reglementare: art. 643-661 Cod Procedură civilă.
Participanții la executarea silită sunt: părțile, terți garanți, creditorii intervenienți, instanța de executare, executorul judecăroresc, Ministerul public, agenții forței publice, martorii asistenți, experții, interpreții și alți participanți în condițiile prevăzute de lege.
Părțile în procedura de executare silită sunt creditorul și debitorul. Calitatea de creditor sau de debitor se poate transmite oricând în cursul executării silite, potrivit legii. Creditorul și debitorul au dreptul să asiste, personal sau prin reprezentanții lor, la efectuarea tuturor actelor de executare, să ia cunoștință de actele dosarului de executare și să obțină adeverințe și copii de pe aceste acte, certificate de executorul judecătoresc, pe cheltuiala părții interesate. Iar, când se simt vătămați în drepturile ori interesele lor legitime pot contesta actele de executare sau executarea silită înseși. Acest drept îl au și alte persoane care justifică un interes ocrotit de lege.
Terții garanți sunt terții care au garantat plata datoriei debitorului. Creditorul poate urmări în limita creanței și a accesoriilor acesteia, concomitent sau separat și bunurile terților garanți. Când se urmărește numai terțul fidejusor ori garant ipotecar, toate actele ipotecare vor fi comunicate în același timp și debitorului principal, care va fi introdus din oficiu în procedura de urmărire silită.
Creditorii intervenienți sunt orice creditor al debitorului care intervine în procedura de executare silită aflată în curs până la data fixării de către executorul judecătoresc a termenului pentru valorificarea bunurilor urmăribile, iar după depunerea sau consemnarea sumelor realizate din urmărire, poate să participe la distribuirea acestor sume.
Pot interveni în executarea silită:
• creditorii care au deja un titlu executoriu contra debitorului;
• creditorii care au luat măsuri asigurătorii asupra bunurilor acestuia;
• creditorii care au un drept real de garanție sau, după caz, un drept de preferință asupra bunului urmărit, conservat în condițiile prevăzute de lege;
• creditorii chirografari titulari ai unor creanțe bănești rezultate din înscrisuri cu dată certă ori din registre ținute cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.
Pe calea contestației la executare, orice terță persoană vătămată poate solicita desființarea actului de executare silită.
Instanța de executare este judecătoria în circumscripția căreia se află biroul executorului judecătoresc care face executarea, în afara cazurilor când legea dispune altfel.
Ministerul Public sprijină, în condițiile legii, executarea hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii. În cazurile anume prevăzute de lege, Ministerul Public poate să ceară punerea în executare a hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii.
În cazurile prevăzute de lege, precum și când executorul judecătoresc consideră necesar, organele de poliție, jandarmerie sau alți agenți ai forței publice, după caz, sunt obligați să sprijine îndeplinirea promptă și efectivă a tuturor actelor de executare silită, fără a condiționa îndeplinirea acestei obligații de plată unor sume de bani sau de efectuarea unei alte contraprestații.
În cazurile și în condițiile anume prevăzute de lege, prezența martorilor asistenți este obligatorie la pătrunderea într-o locuința, în localuri, depozite sau alte încăperi, în vederea sechestrării și ridicării bunurilor debitorului.