La baza formulării unei plângeri contravenționale împotriva unui proces-verbal de aplicare a unei sancțiuni contravenționale se regăsesc prevederile OG 2/2001, această ordonanță fiind sediul materiei în domeniul plângerilor contravenționale.

Raportat la contestarea procesului verbal de sancționare este important să aveți cunoștință de faptul că, un proces verbal poate fi contestat în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia contraveninetului. Comunicarea procesului verbal poate avea loc, fie personal , fie prin poștă.

Astfel, la momentul opririi în trafic și aplicării sancțiunii contravenționale de către organele de poliție, puteți fie să semnați de luare la cunoștință procesul-verbal (cu posibilitatea menționării că aveți obiecțiuni la acesta), fie să nu semnați procesul verbal, caz în care acesta urmează să fie transmis prin poștă. În acest ultim caz este obligatoriu ca, lipsa semnăturii contravenientului de pe procesul verbal să fie complinită cu semnatura unui martor.

Procesul-verbal poate fi contestat în cazul în care a fost întocmit cu încălcarea condițiilor de fond și de formă impuse de normele legale în vigoare.
Procesul-verbal de constatare a contravenției trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:

  • data și locul unde este incheiat;
  • numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator;
  • datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupația și locul de muncă al contravenientuli;
  • descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite.

Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.

Prin urmare, lipsa oricarei mențiuni din cele indicate mai sus atrage nulitatea absolută a procesului verbal atacat.

De ce să ne alegeți pe noi?

Profesionalism

Rapiditate

Experiență

Adresă: Calea Rahovei, Nr.266-268, Corp 60, Etaj 3, Cam. 05 D, Sector 5, București
Tel:0766883875
Email: office@avocatdobrescu.ro