Regimul comunităţii de bunuri este aplicabil numai bunurilor dobândite în timpul căsătoriei, adică de la încheierea căsătoriei şi până la desfacerea ei.

Noul Cod Civil a adus însă un incontestabil progres legislativ, aducând în contextul social actual, posibilitatea ca proprietatea devălmașă să aibă numeroase aplicații practice, fără a se limita la instituția căsătoriei.

Art. 632, din Cartea a III-a, “Despre bunuri”, Cap. IV, reglementează ca fiind o formă a proprietății comune, proprietatea devălmașă, ca modalitate a dreptului de proprietate.

Există proprietate în devălmașie, conform Codului Civil, atunci când dreptul de proprietate aparține mai multor persoane fără ca vreuna dintre acestea să fie titularul  unei cote părți.

O aplicație relevantă a acestei reglementări se referă la natura juridică a bunurilor dobândite în timpul concubinajului. Ce reguli privind drepturile de proprietate se aplică atunci când două persoane aleg, ca mulți cei de azi, să nu se căsătorească?

În cazul bunurilor dobândite în timpul concubinajului urmat de căsătorie, cota parte a fiecărui concubin este bun propriu, dobândit înainte de căsătorie, așadar aceste bunuri pe cote părți urmează regimul de drept comun, iar nu regimul bunurilor comune ale soților.

Dacă doctrina și jurisprudența anterioare considerau că persoanele ce trăiesc într-o uniune liberă sunt supuse regulilor de drept comun, Noul Cod Civil aduce unele nuanțări în ce privește această reglementare.

Conform regimului dreptului comun, bunul este proprietatea celui ce l-a dobândit, iar dacă partenerul a contribuit, el va deține doar un drept de creanță.

Totuși, poate exista, în cazul unui bun obținut în timpul concubinajului, un drept de proprietate pe cote părți, dacă părțile s-au înțeles expres în ce privește acesta. Dacă doi concubini au construit o casă împreună, contribuind fiecare, se poate concluziona că cei doi au înțeles să devină coproprietari asupra construcției, nu doar să aibă un drept de creanță.

În timpul concubinajului se pot dobândi multe bunuri, de valoare considerabilă, așa că discuțiile referitoare la proprietate pot deveni destul de complicate. S-a observat o tendință de penetrare a unor dispoziții aplicabile comunității legale a soților spre proprietatea pe cote părți a concubinilor. Chiar dacă nu există o prezumție de comunitate, conform Codului Civil, se aduce un element nou – facilitarea probei. Bunurile dobândite în timpul concubinajului devin proprietate comună pe cote părțI în funcție de contribuția fiecăruia – art. 633 instituie o prezumție de coproprietate, până la proba contrarie, dacă un bun e stăpânit în comun de mai multe persoane. Pentru a dovedi aceasta se poate admite proba cu martori. 

Concubinii au posibilitatea încheierii unei convenții încheiate potrivit art. 668 Cod Civil, pentru a dobândi bunuri proprietate devălmașă, devălmășie ce va avea ca obiect atât dreptul de proprietate, cât și alte drepturi reale.