Fiind întrunite condiţiile răspunderii pe temeiul art. 1372 alin.(1)-(2)C.civ., victim va putea cere condamnarea persoanei răspunzătoare la reparaţie. Dacă făptuitorul este un minor şi obligaţiade supraveghere în momentul în care a săvârşit fapta prejudiciabilă aparţinea ambilor părinţi deopotrivă, ei sunt în solidar obligaţi faţă de victimă la repararea prejudiciului.

Atunci când persoana răspunzătore a reparat prejudiciul cauzat, în anumite condţii, ea are un drept de regres împotriva faptuitorului. Dreptul de regres împotriva celui care a cauzat prejudiciul este prevăzut de lege ca regulă generală şi pentru toate cazurile de răspundere pentru prejudiciile cauzate prin fapta altuia, indiferent de locul unde sunt reglementate. Astfel, art. 1384 alin.(1) C.civ., dispune : „ Cel care răspunde pentru fapta altuia se poate întoarce împotriva aceluia care a cauzat prejudiciul, cu excepţia cazului în care acesta din urmă nu este răspunzător pentru prejudiciul cauzat.” Astfel, rezultă că persoana răspunzătoare care a reparat în totul sau în parte prejudiciul cauzat victimei are acţiune în regres împotriva minoruluisau interzisului judecătoresc, autor al faptei prejudiciabile, doar atunci când sunt întrunite toate condiţiile ca acesta să răspundă pentru fapta proprie. Mai precis, trebuie să existe vinovăţia dovedită a autorului faptei prejudiciabile. Doar că în conformitate cu art. 1366 alin.(1) C.civ.: „ Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 anisau persoana pusă sub interdicţie judecătorească nu răspunde de prejudiciul cauzat , dacă nu se dovedeşte discernământul său la data săvârşirii faptei.”. Motivul pentru care nu răspnde este, evident, lipsa rezumată de lege a discernământului şi, pe cale de consecinţă, lipsa condiţiei vinovăţiei. Aşadar, existenţa vinovăţiei va putea fi dovedită doar atunci când se va proba faptul că în momentul săvârşirii faptei prejudiciabile autorul e avea discernământ. O asemenea probă este virtual posibilă deoarece prezumţia legală a lipsei de discernământ este relativă, adică până la proba contrarie. Dovada existenţei discernământului şi vinovăţiei minorilor sub 14 ani şi a interzişilor judecătoreşti este deosebit de dificilă, prin raportare la momentul săvârşirii faptei ilicite. Proba existenţei discernământului şi a vinovăţiei în cazul acestor făptuitori o va face victima în cazul în situaşia în care îi cheamă în judecată atât pe minor sau pe interzisul judecătoresc , cât şi persoana răspunzătoare; în caz contrar, această dovadă va fi făcută de către persoana răspunzătore într-o acţiune separată sau în cadrul procesului în care îşi exercită dreptul de regres.

Soluţia este diferită în ipoteza în care reparaţiaa fost acordată victimei de către persoana răspunzătoare pentru prejudiciul cauzat de un minor care la momentul săvârşirii faptei ilicite avea vârsta de 14 ani. Aceasta deoarece art. 1366 alin.(2) C.civ. prevede : „Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani răspunde de prejudiciul cauzat, în afară de cazul în care dovedeşte că a fost lipsit de discernământ la data săvârşirii faptei.”. Textul instituie o prezumţie legală relativă în sensul că minorul care a împlinit vârsta de 14 ani are discernământ în plan delictual, aşadar, dacă se dovedeşte vinovăţia lui, el va răspunde de prejudiciul cauzat, însemnând că dacă persoana răspunzătoare a acordat victimei reparaţia, ea se poate întoarce cu acţiue în regres împotriva minorului, autor al faptei ilicite care îi este imputabilă. Nu trebuie însă neglijat faptul că prezumţia legală de discernământ este relativă şi poate fi înlăturată prin probă contrarie, prin urmare, acţiunea în regres va fi respinsă dacă minorul va dovedi ca la momentul săvârşirii faptei prejudiciabile a fostlipsit de discernământ. Dovada prin care se poate înlătura prezumţia existenţei discernământului esteîn sarcina exclusivă a minorului asistat, de regulă,de un curator special sau neasistat dacă între timp a devenit major.

Prima initiativa din tara de a raspunde oamenilor cu probleme juridice prin e-mail GRATUIT ! ! !

Scrieti-ne problema dumneavoastra juridica la avocat@raspunsurijuridice.ro

Va grabiti sa aflati raspunsuri? Apelati-ne la 0766 88 38 75 sau 0766 88 38 23

https://plus.google.com/u/0/110226105227936026014/posts