prejudiciu  După introducerea cererii de chemare în judecată la instanță, completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza (judecătorul unic, fiind la judecata în primă instanţă), la primirea cererii, verifică dacă aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege.

     În măsura în care constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, va înştiinţa în scris pe reclamant asupra necesităţii regularizării cererii în termen de 10 zile de la primirea comunicării. Referitor la termenul de 10 zile au fost aduse în discuţie dispoziţiile art. 160 din Codul de procedură civilă privind data îndeplinirii procedurii, context în care s-a subliniat că stabilirea cu exactitate a termenului de 10 zile prevăzut de art. 195 este greu de făcut, depinzând de momentul la care actul va ajunge la reclamant.

      Anularea cererii de chemare în judecată se face prin încheiere dată în camera de consiliu. Deşi regula este citarea părţilor, s-a subliniat că, în acest caz, este evident că încheierea va fi pronunţată fără citarea părţilor, întrucât ne aflăm la procedura de regularizare a cererii, pârâtul nu a aflat, prin ipoteză, de existenţa cererii, iar un argument de text în favoarea acestei soluţii este alin. (6), care se referă în mod expres la citarea reclamantului la soluţionarea cererii de reexaminare; per a contrario, în ipoteza de la alin. (3), nu este nevoie de citare.

     Cererea de chemare în judecată care nu cuprinde numele şi prenumele sau, după caz, denumirea oricăreia dintre părţi, obiectul cererii, motivele de fapt ale acesteia ori semnătura părţii sau a reprezentantului acesteia este nulă. Netimbrarea sau timbrarea insuficientă a cererii atrage anularea. 

    Calea de atac împotriva încheierii de anulare este cererea de reexaminare, care poate fi formulată în termen 15 zile de la data comunicării încheierii. Soluţionarea cererii de reexaminare se face de către un alt complet decât cel căruia i s-a repartizat cauza, prin încheiere definitivă dată în camera de consiliu, cu citarea reclamantului. Acest alt complet poate reveni asupra măsurii dacă a fost dispusă în mod eronat sau dacă neregularităţile au fost înlăturate în termenul acordat [alin. (6)], caz în care cauza va fi retrimisă completului iniţial învestit.

       Odată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, judecătorul dispune, prin rezoluţie, comunicarea acesteia către pârât, cu menţiunea că întâmpinarea urmează să fie depusă în termen de 25 de zile de la comunicare Alineatul (2) al art. 196 din Codul de procedură civilă instituie obligativitatea comunicării de îndată [conţinutul sintagmei “de îndată” urmează să fie apreciat de la caz la caz] către reclamant a întâmpinarii, respectându-se astfel principiul egalităţii de arme.

       În termen de 10 zile de la comunicare, reclamantul are obligaţia , de a depune răspuns la întâmpinare , urmând ca pârâtul să ia cunoştinţă de acesta de la dosarul cauzei.

       Răspunsul la întâmpinare nu va conţine pretenţii noi, ci apărări, de fond sau de procedură, la apărările făcute de către pârât în întâmpinare.

      Primul termen de judecată, va fi stabilit de către judecător, prin rezoluţie, în termen de 3 zile de la data depunerii răspunsului la întâmpinare şi nu va putea depăşi 60 de zile de la data rezoluţiei.

      Odată cu stabilirea primului termen, judecătorul dispune citarea părţilor. Referitor la termenul de 60 de zile s-a apreciat că urmează să fie calificat ca termen relativ, ceea ce înseamnă că nerespectarea lui nu va atrage sancţiuni în privința valabilitatății actului de procedură. Alineatele (5) şi (6) ale art. 196 stabilesc posibilitatea reducerii, respectiv creşterii termenului în anumite împrejurări.