service6 Numele şi/sau prenumele pot fi schimbate pe cale administrativă, prin adoptarea concluziei de către oficiul stare civilă, care se aprobă de către Serviciul de Stare Civilă.

      Numele şi/sau prenumele pot fi schimbate în baza următoarelor motive:

 1. pronunţarea dificilă, dacă acestea sînt formate din expresii indecente, lipsite de eufonie, ridicole, precum şi dacă au fost transformate (schimonosite)prin traducere,
 2. dorinţa de a avea numele şi/sau prenumele corespunzător naţionalităţii solicitantului;
 3. solicitarea unui nume de familie simplu în locul numelui dublu;
 4. dorinţa persoanei de a avea acelaşi nume de familie ca şi numele al soţului sau să alăture la numele al său numele al soţului, în cazul când nu a făcut-o la căsătorie;
 5. dorinţa de a reveni la numele al său de până la căsătorie în cazul când nu a făcut-o la divorţ;
 6. dorinţa de a purta numele al tatălui (mamei) vitreg sau altei persoane, care a participat la educaţia solicitantului;
 7. Cazuri întemeiate de schimbare a prenumelui sînt recunoscute şi acelea, cînd solicitantul de fapt poartă un prenume diferit de cel care este înscris în actul de naştere pe numele acestuia
 8. alte motive, dacă acestea vor fi recunoscute întemeiate, fapt care va fi descris detaliat în încheierea respectivă de către OSC.

Pot depune cererea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui următoarele categorii de solicitanţi:

 1. cetăţenii români care au atins vîrsta de 16 ani;

Notă: Schimbarea numelui şi/sau prenumelui persoanei care nu a atins majoratul se soluţionează cu acordul părinţilor, adoptatorilor sau tutorelui acesteia cu excepţia cazurilor obţinerii capacităţii depline de exerciţiu de către solicitant pînă la atingerea majoratului, în modul prevăzut de lege.

      2. cetăţenii străini cu acte înregistrate la organele de stare civilă din România .

Acte necesare pentru schimbare numelui şi/sau prenumelui:

 1. cerere privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (F-22)
 2. autobiografia;
 3. explicaţie, privind motivele schimbării numelui şi/ sau a prenumelui;
 4. certificatul de naştere al solicitantului;
 5. certificatele de naştere ale copiilor minori;
 6. certificatul de căsătorie;
 7. certificatul de divorţ;
 8. buletinul de identitate sau paşaportul solicitantului;
 9. două fotografii format 3×4;
 10. avizul, eliberat de organul de poliţie în a cărui rază teritorială domiciliază solicitantul, privind confirmarea sau infirmarea existenţei antecedentelor penale (cazier juridic);
 11. bonul privind achitarea taxelor stabilite.

şi după caz:

 1. acordul în scris a ambilor părinţi, adoptatorilor sau tutorelui acesteaia a personei care nu a atins majoratul (16-18 ani);
 2. dovada împuternicirii reprezentării, procura perfectată în străinătate, contractul de mandat;
 3. copia dosarului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, însoţit de copia actului de stare civilă respectiv întocmit, de oficiul stare civilă după anul 1992, amplasat pe teritoriul autoproclamatei republici transnistrene, dacă acest dosar a fost organizat în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii ;
 4. alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

Termenele, costurile şi locul eliberării:

Examinarea de către OSC a cererii privind schimbare a numelui şi/sau prenumelui (organizarea dosarului şi expedierea acesuia spre aprobare către Serviciul Stare Civilă).

Termenele Costul serviciului Cuantumul taxei de stat Costul total
În mod ordinar:
2 luni gratuit 20 lei 20 lei
În mod de urgenţă:
30 zile 80 lei 20 lei 100 lei
15 zile 240 lei 20 lei 260 lei
5 zile 400 lei 20 lei 420 lei
24 ore 640 lei 20 lei 660lei