Potrivit art. 790 alin. 1 C.proc.civ. „dacă terţul poprit nu-şi mai îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă a liberat-o debitorului poprit, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.”

Termenul instituit de lege pentru exercitarea dreptului de validare a popririi este un termen imperativ, a cărui nerespectarea atrage decăderea creditorului din dreptul de a mai exercita dreptul procedural menţionat.

Validare poprire. Virarea salariului soțului debitor în contul bancar al soției

În ceea ce privește momentul de la care curge termenul de o lună, raportat la dispozițiile art. 790, 787 C.proc.civ., rezultă că momentul inițial, dies a quo, este reprezentat de expirarea termenului de 5 zile de la data comunicării către terțul poprit a adresei de înființare a poprire. În prezenta cauză, adresa de înființare a popririi a fost comunicată terțului poprit la data 23.11.2015, astfel că momentul de la care a început că curgă termenul de o lună pentru formularea cererii de validare a popririi este reprezentat de data de 29.11.2015. În ceea ce privește momentul de împlinire (dies ad quem), acesta este reprezentat de data de 29.12.2015.

Însă cererea de validare a popririi care face obiectul prezentei cauze a fost depusă la data de 24.02.2016, deci după expirarea termenului legal de 1 lună prevăzut de art. 790 alin. 1 C.proc.civ.

Faţă de aceste considerente, instanţa va admite excepţia tardivităţii cererii de validare a popririi şi va respinge cererea ca tardiv introdusă.” (Judecătoria Turnu Măgurele, Sentința civilă nr. 331/2016, portal.just.ro)