prejudiciu                         TITLUL EXECUTORIU IN EXECUTAREA SILITĂ

 

     În procedura de executare silită este important de stabilit regimul juridic al titlului executoriu, susceptibil de a fi pus in executare cu ajutorul forței coercitive a statului. Astfel, dispozițiile legale în materie de executare silită stabilesc că pot fi puse în executare hotărâri judecătorești, precum și alte titluri executorii în măsura în care sunt învestite cu formulă executorie.

       În acest sens, pentru a pune în executare o hotărâre judecătorească nu este necesară învestirea acesteia cu formulă executorie, începând cu data de 15.02.2013,  data intrării în vigoare a Noului Cod de procedură civilă, hotărârile judecătorești nu se mai învestesc cu formulă executorie. În conformitate cu dispozițiile art. 362 alin. (2) din Noul Cod de procedură civilă, constituie titluri executorii, hotărârile definitive, precum și orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare. De asemenea, potrivit art. 5 din Legea nr. 76/2012, pentru punerea în aplicare a Legii 134/2010, nu se mai învestesc cu formulă executorie nici hotărârile judecătorești întocmite înainte de intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură civilă. Acestea pot fi puse în executare chiar dacă nu au fost învestite cu formulă executorie.

     Pentru a fi pusă în executare o hotărâre judecătorească fie că este încheiere, sentință sau decizie, trebuie respectată condiția de formă a legalizării acesteia. În acest scop trebuie depuse la instanța care a pronunțat hotărârea următoarele documente:  1) copie de pe hotărârea judecătorească a cărei legalizare se solicită (în câte exemplare solicitaţi – 1 sau mai multe); 2.cerere (adresată preşedintelui instanţei) pentru legalizare;  3. achitarea taxei judiciare de timbru de 5 lei/exemplar.

        Dacă titlul executoriu nu este o hotărâre judecătorească, de exemplu un contract care prevede o obligație certă, lichidă și exigibilă, este necesară învestirea acestuia cu formulă executorie.

        Dosarul de învestire cu formulă executorie trebuie să cuprindă:  1) cerere formulată în acest sens, 2) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe înscrisul invocat, 3) achitarea taxei judiciare de timbru de 20 lei.

      Cererea de învestire cu formulă executorie se soluţionează de judecătoria în circumscripţia căreia se află domiciliul sau sediul creditorului ori al debitorului, după caz, în cameră de consiliu, fără citarea părţilor. Dacă domiciliul sau, după caz, sediul creditorului se află în străinătate, creditorul va putea depune cererea de învestire şi la judecătoria în circumscripţia căreia se află domiciliul său ales.

       Instanţa va verifica dacă înscrisul întruneşte toate condiţiile de formă cerute de lege pentru a fi titlu executoriu, precum şi alte cerinţe în cazurile anume prevăzute de lege.

     Încheierea prin care se respinge cererea de învestire cu formulă executorie poate fi atacată numai cu apel de către creditor, în termen de 5 zile de la comunicare. Încheierea prin care se admite cererea de învestire cu formulă executorie nu este supusă niciunei căi de atac, dar legalitatea acesteia poate face obiectul contestaţiei la executare.

      Formula executorie are următorul cuprins: “Noi, Preşedintele României, Dăm împuternicire şi ordonăm executorilor judecătoreşti să pună în executare titlul (Aici urmează elementele de identificare a titlului executoriu.) pentru care s-a pronunţat prezenta încheiere de învestire cu formulă executorie. Ordonăm agenţilor forţei publice să sprijine îndeplinirea promptă şi efectivă a tuturor actelor de executare silită, iar procurorilor să stăruie pentru ducerea la îndeplinire a titlului executoriu, în condiţiile legii. (Urmează semnătura preşedintelui completului şi a grefierului.)”.

       Dacă s-a desfiinţat titlul executoriu, toate actele de executare efectuate în baza acestuia sunt desfiinţate de drept, dacă prin lege nu se prevede altfel.

     Punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti care constituie titlu executoriu se poate face numai pe riscul creditorului dacă hotărârea poate fi atacată cu apel sau recurs; dacă titlul este ulterior modificat ori desfiinţat, creditorul va fi ţinut, în condiţiile legii, să îl repună pe debitor în drepturile sale, în tot sau în parte, după caz.

      Pot fi executate silit obligaţiile al căror obiect constă în plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosinţei acestuia, desfiinţarea unei construcţii, a unei plantaţii ori a altei lucrări, încredinţarea minorului, stabilirea locuinţei şi vizitarea acestuia sau în luarea unei alte măsuri stabilite prin titlul executoriu.

       În cazul în care prin titlul executoriu au fost stipulate ori acordate dobânzi, penalităţi sau alte sume, care se cuvin creditorului, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de executorul judecătoresc, potrivit legii.

       De asemenea, executorul judecătoresc, la cererea creditorului, poate actualiza valoarea obligaţiei principale stabilite în bani, indiferent de izvorul ei, potrivit criteriilor cuprinse în titlul executoriu. În cazul în care titlul executoriu nu conţine niciun asemenea criteriu, executorul judecătoresc va proceda, la cererea creditorului, la actualizare în funcţie de rata inflaţiei, calculată de la data când hotărârea judecătorească a devenit executorie sau, în cazul celorlalte titluri executorii, de la data când creanţa a devenit exigibilă şi până la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în oricare dintre aceste titluri.